ویلچر

   
         
 

افراد ناتوان برای رسیدن به استقلال فردی نیازمند امکانات و وسایل فردی ارزشمندی می باشند. افرادی که برای حرکت ، به اینگونه تجهیزات نیازمندند، بایستی در زمان استفاده از آنها احساس راحتی کامل داشته باشند. به عبارت دیگر تناسب میان نوع عدم توانایی فرد و امکانات موجود در آن وسیله بایستی رعایت شود. همچنین سازگاری این وسایل با نحوه ی زندگی فرد و محیط زندگی وی نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.

 

 
         
 

ورزشکاران ناتوان نیز از ویلچر در بسکتبال و مسابقات استفاده می کنند. در رشته های ورزشی از قبیل فوتبال استفاده از ویلچر الکترونیکی بسیار مناسب است. تناسب ساختار ویلچر با شرایط محیطی که معلول در آن زندگی می کند، یکی از حقوق مسلم معلولین به شمار می آید. اندیشه ی شرکت ایران بهکارسلامتی مشتریان و بالا بردن کیفیت محصولات و سطح کيفي زندگي افراد در این راستا می باشد، چرا که هدف ما جلب رضایت شماست.

   
         
 

انواع ویلچرهای تولیدی این شرکت به شرح ذیل می باشد:

   
  1- مدل 701    
  2- مدل 702    
  3- مدل 703    
  4- مدل 704    
  5- مدل 710    
  6- مدل 720